EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Správní právo, trestní právo
(SPTP)

Studijní opora poskytuje studentům základní osnovu ke studiu správního a trestního práva. V odvětví správního práva jsou osvětleny vztahy při realizaci výkonu moci ve státě ve sféře veřejné správy. Stěžejní témata se zabývají vymezení působnosti správního práva procesního s důrazem na aplikaci správního řádu, zásady správního řízení, subjekty správního řízení, průběh řízení v I. stupni. Součástí textů je seznámení se správně právním postavení subjektů veřejné správy. V oblasti práva trestního texty seznamují studenty s komplexním přehledem trestního práva hmotného a trestního práva procesního a navazuje na kriminalistiku a kriminologii. Hlavními body trestního práva hmotného je shrnutí problematiky trestného činu, jeho podob a následného ukládání trestů. Problematika je řešena teoretické rovině a v praktické rovině bude diskutována na konkrétních protiprávních jednáních a jejich následné řešení v době konzultací. V trestním právu procesním jsou texty zaměřeny na základní principy, pojmy a jednotlivá stádia trestního řízení se zaměřením na znalost speciálních zákonů – zákon o soudnictví mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a zákon o obětech trestných činů. Studijní opora poskytuje studentům základní osnovu profilujícího předmětu, který je dotován 10 hodinami přednášek a 19 hodinami cvičení v rámci konzultací.