EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Sub-categories
Cizí jazyk
 • Studijní opora Sociální politika doplňuje v 30 tematických okruzích konzultace v přednáškách v rozsahu 60 výukových hodin a poskytuje studentům základní osnovu stěžejního absolventského předmětu vzdělávacího programu. Studijní opora podává přehled o všech směrech a součástech sociální politiky a vytváří tak výchozí základ pro další předměty, zejména pro ty předměty, které reflektují sociální situaci klientů. Sociální práce jako praktická aktivita je realizována v konkrétních historických, sociálních, kulturních, materiálních a politických (ideologických) podmínkách té které země a pod stejnými vlivy se rozvíjí i sociální politika. Sociální politika je jedním z pilířů studia oboru Sociální práce.

  Self enrolment
 • Studijní opora Teorie a metody sociální práce doplňuje ve 23 tematických okruzích konzultace v přednáškách a cvičeních v rozsahu 42 hodin přednášek a 20 cvičení a poskytuje studentům základní osnovu absolventského předmětu vzdělávacího programu. Seznamuje se základními principy, hodnotami, vývojem, teoretickými perspektivami, přístupy, modely a metodami sociální práce s důrazem na aplikaci získaných poznatků do praxe. Student/ka/ se učí identifikovat se s profesí sociální práce, znát její etické principy, hranice a specifika.

  Cílem kurzu Teorie a metody sociální práce je, aby studující oboru Sociální práce získali základní přehled o vývoji sociální práce a její legitimitě, přijali hodnoty sociální práce a osvojili si základní etické principy sociální práce, její terminologii, orientovali se v hlavních myšlenkových proudech ovlivňujících rozvoj sociální práce, znali teoretické modely relevantní pro sociální práci a osvojili si základní metody a techniky pro výkon sociální práce.

  Self enrolment
 • Studijní opora aplikovaná výpočetní technika poskytuje teoretické znalosti z oblasti výpočetní techniky, vede k řešení složitějších úloh se zaměřením na oblast sociální a administrativní sféry. Důraz je kladen v teoretické rovině na zpracování textů,  vyhledávání, třídění a zpracovávání dat a informací pomocí běžných uživatelských aplikací. Studijní opora poskytuje teoretické znalosti pro zpracování dat z šetření, vhodným způsobem data vyhodnotit a prezentovat (tabulky, grafy). Studijní opora doplňuje praktickou výuku ve školní laboratoři výpočetní techniky v rozsahu 20 výukových hodin.

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation