EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Sub-categories
Cizí jazyk
 • Studijní opora poskytuje studentům základní osnovu ke studiu správního a trestního práva. V odvětví správního práva jsou osvětleny vztahy při realizaci výkonu moci ve státě ve sféře veřejné správy. Stěžejní témata se zabývají vymezení působnosti správního práva procesního s důrazem na aplikaci správního řádu, zásady správního řízení, subjekty správního řízení, průběh řízení v I. stupni. Součástí textů je seznámení se správně právním postavení subjektů veřejné správy. V oblasti práva trestního texty seznamují studenty s komplexním přehledem trestního práva hmotného a trestního práva procesního a navazuje na kriminalistiku a kriminologii. Hlavními body trestního práva hmotného je shrnutí problematiky trestného činu, jeho podob a následného ukládání trestů. Problematika je řešena teoretické rovině a v praktické rovině bude diskutována na konkrétních protiprávních jednáních a jejich následné řešení v době konzultací. V trestním právu procesním jsou texty zaměřeny na základní principy, pojmy a jednotlivá stádia trestního řízení se zaměřením na znalost speciálních zákonů – zákon o soudnictví mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a zákon o obětech trestných činů. Studijní opora poskytuje studentům základní osnovu profilujícího předmětu, který je dotován 10 hodinami přednášek a 19 hodinami cvičení v rámci konzultací.

  Self enrolment
 • Studijní opora profilujícího předmětu vzdělávacího programu poskytuje studentům základní osnovu studia předmětu, který je dotován 20 výukovými hodinami přednášek a 18 výukovými hodinami praktických cvičení. Texty opor objasňují základními principy prevence kriminality s cílem pochopit důvody páchání jednotlivých trestných činů a reagovat vytvořením preventivních programů. Důraz je kladen na prevenci jednotlivých druhů kriminality. Texty vysvětlují základní postupy vytváření preventivních programů a projektů proti kriminalitě. Dále texty poskytují základní informace z oblasti páchání hospodářských trestných činů. Zejména se jedná o problematiku padělání a pozměňování peněz, platebních prostředků, dokladů a dalších dokumentů. Rovněž se jedná o trestné činy vztahující se právu autorskému nebo o činy ve vztahu ke korupci, veřejným zakázkám a dále k legalizaci výnosů z takové činnosti. Důraz je kladen na popis rozpoznání pachatelů hospodářské kriminality – typologie a jejich motivaci a formy páchání trestné činnosti. Další část textů je zaměřena na znalosti nejvýznamnějších trestných činů z oblasti hospodářské kriminality a na případy z praxe.

  Self enrolment
 • Studijní opora seznamuje studující se základními principy a vývojem dopravně bezpečnostní činnosti, se systémem prevence dopravní nehodovosti a současným stavem dopravně bezpečnostní činností a preventivními aktivitami
  v České republice. Studiem textů získají studenti znalosti o možnostech minimalizovat dopravní nehodovost a rozsah následků.  Text opor je zaměřen na získání teoretických znalostí v oblastech dokumentace a řešení protiprávního jednání účastníků silničního provozu. Významná část textů je zaměřena na dopravně bezpečnostní opatření na pozemních komunikacích komunikaci a realizace místní a přechodné úpravy  provozu. Studijní opora je doplněna příklady k procvičení teoretických znalostí. Studijní opora doplňuje v teoretické rovině konzultace v rozsahu 15 výukových hodin přednášek a 10 výukových hodin cvičení.

  Self enrolment
 • Předmět seznamuje studenty s různými pohledy na problematiku migrace, a to s ohledem na sociální, ekonomické a kulturní aspekty, na nové trendy migrace a také na ochranu lidské důstojnost a životní podmínky migrantů. Důležitá je znalost témat, která se zabývají historií a vývojem evropské integrace, orgány a institucemi EU, organizovaným zločinem, obchodem s lidmi, nelegální migrací a zaměstnáváním, převaděčstvím, problematikou azylu.

  Self enrolment
 • Studijní opora Teorie sebeobrany seznamuje studenty s problematikou sebeobrany v běžném životě.  Uvádí základní definice sebeobrany, charakterizuje jediný možný způsob  jejího uplatnění v  rámci legislativy České republiky.  Doporučuje využití taktických zásad včetně dostupných prostředků k úspěšnému řešení  krizové  situace.  Studijní opora doplňuje konzultační hodiny předmětu v rozsahu 13 hodin přednášek a 4 hodin cvičení.

  Self enrolment
 • Studijní opora obsahuje dva tématické bloky. V prvním bloku studijní opora seznamuje studenty se základními principy a vývojem managementu a s manažerskými funkcemi (rozhodování, plánování, organizování, vedení lidí, kontrola) a se základy strategického i provozního managementu. Druhý bloky je zaměřen na aktuální, stručný, ale ucelený souhrn základních informací a poznatků o marketingu. Významnou součástí textu je vymezení nástrojů a metod, které marketing využívá při ovlivňování trhu. Studijní opora doplňuje v teoretické rovině 10 hodin přednášek a 10 hodin cvičení.

  Self enrolment
 • Úvodní tématické celky modulu objasňují základní ekonomické pojmy, hlavní aspekty fungování ekonomického systému a fungování tržního mechanismu. V jeho dalších částech je postupně analyzováno rozhodování základních ekonomických subjektů na trhu výrobků a služeb, charakterizována propojenost jednotlivých trhů, jsou konkretizovány překážky efektivního fungování ekonomiky a vliv vlády na tyto procesy. Modul se dále zabývá podnikem, rozebírá různé právní formy podnikání, podrobně se věnuje procesu zakládání živnosti. Vysvětluje specifika managementu a řízení lidských zdrojů a zdůrazňuje vliv marketingu na úspěch v podnikání. V závěrečné třetině modulu je pozornost soustředěna na účetnictví jako na disciplínu zachycující řadu údajů, jejímž výstupem jsou informace o finanční situaci podniku, potřebné k řízení činnosti podniku a určování jeho budoucích úkolů. Je vysvětlena základní struktura účetnictví v podniku, podrobně je objasněna majetková a kapitálová struktura podniku, konstrukce účtové osnovy a náplň a obsah roční účetní závěrky.

  Self enrolment
 • Studijní opora poskytuje studentům v 9 tématických blocích teoretický základ pro studium základních pojmů a z podstaty a smyslu psychologie. Tématické okruhy jsou  zaměřeny na obecnou psychologii, psychologii osobnosti a základní problematice sociální psychologie. Studující budou seznámeni s problematikou socializace osobnosti, sociálních skupin, sociální komunikace. Studijní opora poskytuje též teoretický základ psychologie managementu. Texty doplňují v teoretické rovině 12 hodin přednášek a 35 hodin cvičení dle výukového plánu.

  Self enrolment
 • Kurz pomůže studentovi v orientaci, jaké subjekty trestního řízení v ČR existují, jaká mají práva a povinnosti. Dále se student seznámí se stádii trestního řízení a důkazy, kterými se trestní řízení v oblasti hospodářské prokazuje. Zorientuje se v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., bude umět vyjmenovat některé trestné činy hospodářské a bude umět rozpoznat závadové jednání v praxi. Studen obohatí své vědomosti o znalost ochranných rvků na bankovkách, pozná možnosti úprav zařízení na výdej bankovek (bankomaty - skimming). Student se seznámí s problematickými oblastmi ve vztahu k vybírání daní a dalších poplatků, padělání - peněz, zboží, porušovbání autroských práv a dlších možných trestných činů.

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation