EU

Projekt „Podpora výuky studijních oborů dálkové formy zavedením e-learningové podpory, vytváření studijních opor ve spolupráci s odborníky z praxe“ reg.č. CZ.1.07/2.1.00/32.0032 je realizován za podpory operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Sub-categories
Cizí jazyk I
Cizí jazyk II
 • Studijní opora Vlnová optika poskytuje studentům doplňující studijní materiály ve kterých se zabývá třemi základními vlnovými projevy – polarizací, interferencí a difrakcí světla. Její studium přináší teoretický základ pro vhled do brýlové a technické optiky i do dalších příbuzných oblastí, se kterými se oční optik setkává v běžné praxi. Studijní opora Vlnová optika doplňuje konzultace v rozsahu 18 hodin přednášek a 2 hodin cvičení.

  Vlnová optika je oblast fyziky, která studuje vlnové projevy světla - polarizaci, interferenci a difrakci. V běžném životě vnímáme vlnový charakter světla také v různých aplikacích zmíněných jevů - proto se budeme zabývat i problematikou tenkých (antireflexních) vrstvev, funkcí polarizačních filtrů, ohybem světla na různých typech překážek a s tím související rozlišovací schopností optických přístrojů.

  Self enrolment
 • Studijní opora poskytuje studentům osnovu teoretické výuky doplněné o názorné obrázky a schémata s cílem seznámit studenty především s odrazem a průchodem světla optickými prvky a soustavami, základními zákonitostmi optického zobrazování a parametry různých optických prostředí. Její studium přináší teoretický základ pro vhled do brýlové a technické optiky i do dalších příbuzných oblastí, se kterými se oční optik setkává v běžné praxi. Studijní opora doplňuje 38 výukových hodin přednášek a 6 hodin cvičení dle učebního plánu.

  Geometrická optika je oblast fyziky, která studuje zákonitosti optického zobrazování - jako např. průchod světla optickým hranolem, odraz a lom na kulových plochách, průchod světla spojnými a rozptylnými čočkami, popř. optickými soustavami. Seznámíte se zde s metodami (výpočetními i konstrukčními) nutnými k pochopení, určení a vysvětlení vlastností obrazu.

  Self enrolment
 • Studijní opora Technologie poskytuje studentů teoretický základ pro práci ve školní výukové laboratoři. Studijní opora poskytuje teoretické podklady pro využití různých metod při posuzování vhodnosti výběru některých typů brýlových obrub a čoček z hlediska použitých materiálů a druhů povrchové úpravy. Dále se zabývá technologií zpracování zakázek v oční optice, otázkou čištění a problematikou výroby speciálních čoček. Studijní opora doplňuje stěžejní předmět vzdělávacího programu v rozsahu 60 hodin výukových hodin.

  Self enrolment
 • Studijní opora Brýlová optika poskytuje studentům základní teoretické informace v oblasti korekce zraku, potřebné pro jejich budoucí povolání očního optika. Doplňuje 56 výukových hodin přednášek a 4 hodiny cvičení dle výukového plánu. Studijní opora se soustřeďuje na fyzikálně matematické zdůvodnění aplikace korekčních pomůcek a početní stanovení jejich vlastností a kvality.

  Self enrolment
 • Studijní opora Nauka o zraku doplňuje konzultace v rozsahu 38 výukových hodin přednášek a 4 hodin cvičení dle učebního plánu. Texty studijní opory poskytují studentům základní poznatky z anatomie, fyziologie a patologie oka. Texty jsou vhodně doplněny fotografiemi a obrázky. Hlavním bodem předmětu je osvojení si základních vědomostí, které budou studenti využívat při výkonu povolání v poradenské službě.

  Self enrolment
 • Studijní opora Informační a komunikační technologie rozšiřuje na teoretické bázi praktickou výuku na PC ve školní laboratoři výpočetní techniky, která probíhá v rozsahu 20 výukových hodin. Studijní texty poskytují základní teoretické informace o PC a jeho možných připojených zařízeních (periferií). Hlavní náplní je poskytnout teoretické podklady pro zpracování dat a informací pro každodenní potřeby očního optika. Získané znalosti a dovednosti student využije při tvorbě absolventské práce, její prezentace u absolutoria s využitím komunikačních technologií včetně interaktivní projekce. Dále tyto znalosti může absolvent využít i při pokračování ve studiu na vysoké škole.

  Self enrolment
 • Studijní opora poskytuje studentům teoretické podklady pro konzultace v rozsahu 26 výukových hodin přednášek a 6 hodin cvičení dle učebního plánu. Studijní opora Přístrojová optika seznamuje studenty s měřícími a diagnostickými přístroji očních ordinací tak, aby mohli na odborné úrovni komunikovat s optometristy a očními lékaři a dále je seznámit s konstrukcí a funkcí přístrojového a strojního vybavení v očních optikách. Obsah opory bude průběžně aktualizován v souladu s rozvojem techniky v oboru oční optiky.

  Self enrolment
Skip Navigation

Navigation